Terapia on luova ja muuttuva prosessi

30.06.2022

Päätös terapiaan hakeutumisesta on syntynyt. Seuraa vaihe, joka saattaa viedä jonkun meistä pitkällekin matkalle. Ei, tuo matka ei ole vielä itse terapiaa vaan ensin pitäisi löytää itselle sopiva terapeutti. Terapeuttia etsivä huomaakin pian, että kukin terapeutti edustaa jotakin terapiasuuntausta. Psykodynaaminen, ratkaisukeskeinen, kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen...terapeutin lisäksi pitäisikin siis löytää myös itselle sopiva terapiamuoto.

Eri suuntaukset perustuvat erilaisiin teorioihin mielen toiminnoista, joten käytännön tasolla eri terapiamuodoissa on erilaisia painotuksia ja työskentelytapoja. Oma koulutukseni on kognitiivis-integratiivinen lyhytterapeutti. Kerron tästä lyhytterapiamuodosta alla tarkemmin.

Lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa, aktiivista ja kohdennettua työskentelyä elämänlaadun parantamiseksi. Lyhytterapiaan hakeutumiseen et tarvitse lähetettä tai diagnoosia. Useimmiten terapiassa käydään 4-25 kertaa. Joskus mieltä askarruttavat asiat voivat aueta jo muutamalla käyntikerralla, toisinaan mielen solmut vaativat ajallisesti pidempää pohdintaa.

Kognitiivis-integratiivisessa terapiasuuntauksessa tutkitaan asiakkaan tai asiakkaiden kanssa hyvinvointia rajoittavia ajatustapoja, uskomuksia, tunteita ja toimintamalleja. Näitä pyritään keskustelun avulla tunnistamaan. Tavoitteena on lisätä ajattelun joustavuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja saada uusia näkökulmia. Terapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä. Uusia suhtautumis- ja toimintatapoja pääsee kokeilemaan omassa elämässään tapaamisten välillä. Kokemuksia ja huomioita näistä pystyy jakamaan terapeutin kanssa jo heti seuraavassa tapaamisessa.

Tässä suuntauksessa asiakas saakin usein ’kotitehtäviä’, jotka voivat olla esimerkiksi käytännön harjoituksia, pohdintaa tai havainnointia yhdessä sovituista aiheista. Työskentely on aktiivista ja asiakasta osallistavaa. Omaan elämään ja siihen toivottuihin muutoksiin pyritään vaikuttamaan heti ensimmäisestä tapaamiskerrasta lähtien. Onnistumisista iloitaan yhdessä ja toimivia uusia toimintatapoja vahvistetaan.

Integratiivinen lähestymistapa painottaa asiakkaan haasteiden ja psyykkisten ilmiöiden tarkastelua monista eri näkökulmista. Asiakas määrittelee tavoitteensa terapialleen yhdessä terapeutin kanssa. Terapeutin työtavat joustavat asiakkaan persoonallisuuden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Mikäli kaipaat itsellesi vain kuuntelijaa, on sekin mahdollista kognitiivis-integratiivisen terapeutin kanssa.

Kognitiivis-integratiivisessa terapiassa kurkistetaan myös menneisyyteen. Yhdessä pohditaan, miten elämäsi varrella kokemasi asiat vaikuttavat siihen, miten nyt elämäsi koet ja näet. Menneisyyden vaikutuksen painotus voi vaihdella hyvin vähäisestä syvempään ja monipuolisempaan tutkiskeluun. Tässäkin näkyy suuntauksen joustavuus ja asiakaslähtöisyys.

Omassa työskentelyssäni käytän monipuolisesti erilaisia toimintatapoja ja tarvittaessa etsin ja tutkin uusia työmenetelmiä, mikäli asiakkaan tarpeet niin edellyttävät. Terapia on asiakkaan ja terapeutin yhdessä luoma luova ja muuttuva prosessi. Tietoisuustaidot, mielen ja kehon rauhoittaminen sekä moninaiset mielikuvaharjoitukset ovat myös osana työskentelytapaani.


"Hengitän syvään, kehoni on tyyni. Hengitän ulos, hymyilen. Olen tässä ja nyt. Tämä hetki on ihmeellinen." 

-Thich Nhat Hahn


Satu Salsoila, erityisopettaja, kognitiivis-integratiivinen lyhytterapeutti


#terapia #lyhytterapia #kognitiivisintegratiivinenterapia #kognitiivinenterapia #integratiivinenterapia #terapiasuuntaukset #luovaprosessi #tietoisuustaidot #menneisyydentarkastastelu #mielenrauhoittaminen #kehonrauhoittaminen #mielikuvaharjoitukset #joustavatmenetelmät #kohdennettuterapia #ongelmanratkaisutaidot #yksilöterapia #pariterapia #perheterapia #pohtivakeskustelu #kuulluksituleminen